Privacybeleid

Hallo, wij zijn Clarity, een vennootschap onder firma gerund door Marvin Eelco Zuiderhoek, Menno van Elsas en Sem Johannes Ammerlaan.

Wij zijn gevestigd aan de Kruislaan 182 (1098 SK) te Amsterdam. We zijn bereikbaar per mail via info@wijzijnclarity.nl, telefonisch via (020)7371265 of per ouderwetse post op ons postadres. Op het wereldwijde web vindt u ons via www.wijzijnclarity.nl, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65563255 en bij de Belastingdienst zijn we bekend met btw-nummer NL856163478B01.

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dat doen kunt u lezen in dit privacybeleid. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Wij hebben het recht dit privacybeleid van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u dit privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid zullen wij u hierover informeren via onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 13 juli 2018.

Verstrekking van persoonsgegevens

De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen.

Echter, om een overeenkomst met u te sluiten en deze voor u uit te voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons vertrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Ook om onze site te gebruiken kan het nodig zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Doet u dat niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Grondslag voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer wij daartoe toestemming hebben van u, wanneer deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer wij voordat de overeenkomst wordt gesloten bepaalde handelingen moeten verrichten op uw verzoek, wanneer de wet ons dit verplicht of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen.
 • Wanneer u het contactformulier op onze website invult dan bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om uw vraag volledig te beantwoorden of uw verzoek volledig af te handelen.
 • Wij gebruiken uw NAW-gegevens, KvK-gegevens, btw-nummer en IBAN-gegevens om met u te corresponderen, offertes, factureren en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst naar u te sturen, maar ook om nakoming van een overeenkomst met ons te vorderen
 • Wij gebruiken uw NAW-gegevens om u eventueel van tijd tot tijd relatiegeschenken te sturen.
 • Op onze website zijn social media buttons geïmplementeerd. Het betreffende sociale medium kan hiermee uw persoonsgegevens verzamelen.
 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruiken wij, indien door u verstrekt, gebruikersnamen, wachtwoorden, ftp-gegevens, hosting gegevens, database gegevens, IP-adressen, locatiegegevens en eventueel andere door u verstrekte gegevens.
 • Voor de analyse van het gebruik van onze website verzamelen wij bepaalde gegevens, zoals een gedeelte van het IP-adres, browsertype en besturingssysteem.
 • Wanneer u uw rechten onder de privacywetgeving uitoefent kunnen wij uw identificatiegegevens gebruiken om vast te stellen dat wij informatie met de juiste persoon delen.

Social media

Bepaalde informatie op onze website kunt u delen via sociale mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan raden wij aan hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken.

Google, een Amerikaans bedrijf, voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe. Hier kunt u meer lezen over het privacy beleid van Google.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Derden

Tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden.

Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht bepaalde persoonsgegevens verwerken. Deze derden mogen de persoonsgegevens op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Wij gebruiken de diensten van Moneybird B.V. voor het aanmaken en versturen van offertes en facturen. Daarnaast verzorgt een boekhouder onze administratie, waaronder de door ons verstuurde facturen.

Duur van opslag

Als wij persoonsgegevens van u opslaan, dan doen we dat gedurende 1 jaar gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen.

Een uitzondering hierop geldt als wij met u een overeenkomst hebben gesloten. In dat geval hebben wij uw persoonsgegevens immers nodig hebben voor de uitvoering van die overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens in dat geval tot maximaal een jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaren, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om ze langer te bewaren. Een dergelijke wettelijke plicht bestaat bijvoorbeeld voor het bewaren van de administratie. Wij zijn bij wet verplicht deze zeven jaar te bewaren.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden waar onze website naar linkt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u het privacybeleid van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.

Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben uw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang hebt u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar uw belang in relatie tot de onze.

Uw rechtenHieronder staan uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens omschreven. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We kunnen u verzoeken u te identificeren, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Indien u hiervoor een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt vragen we u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Heeft u een vraag aan ons over ons privacybeleid, dan kunt u telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opnemen.

Recht op inzage en rectificatie

U hebt altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post. U ontvangt dan een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Indien u onjuistheden ziet in de persoonsgegevens die wij van u verwerken hebt u het recht deze te laten rectificeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen door ons. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post, waarna wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek zullen voldoen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

U kunt ook in plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens vorderen van ons dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dat wil zeggen dat wij ze gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

 • U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
 • Wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar.

Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij toestemming hebben van u of welke noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken.

Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wilt overdragen aan een andere partij. Hieraan zullen wij meewerken op uw verzoek. U kunt hierbij kiezen of wij de gegevens aan u overdragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen de verwerking dan staken.

Wij zullen de verwerking niet staken wanneer wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingsdoeleinden, zoals aanbiedingen per e-mail, kunt u hiertegen bezwaar maken (opt-out). Wij stoppen dan met het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingsdoeleinden.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Wij stoppen dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Plan een kennismaking

Onze website maakt gebruik van anonieme analytische cookies

Wij maken gebruik van anonieme analytische cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies verzamelen gegevens op een manier die de identiteit van de gebruiker niet onthult. Ze helpen ons bij het begrijpen van welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang bezoekers op de site blijven, en andere statistieken die ons helpen de website te verbeteren.